آرامشــی می خواهم...

 
آرامشــی می خواهم...
 
خلوتــی می خواهم...
 
تــو باشی و من  در کنار هـــــم …
 
 
تو …
 
سکوت کنــی…
 
و مــن
 
گوش کنم..!
 
 
 
خـــ ــدا شانـــ ــه های مارو فقــ ــط برای اینکــ ــه کوله بـــ ــار
 
 
غــ ــم هارو بزاریم روشون نیافریده
 
 
 
آفریده تـــ ــا گـــ ــاهی بندازیمشون بالا و بگــ ــیم:
 
 
    بــــ ـــی خــــ ـــیال..!
 
/ 0 نظر / 33 بازدید