# استاتوس_عاشقانه

من مثل بعضی ها نیستم

مـــن بــاکلمـــه هـــا بــازی نمیکنــــــم.. ☜ مثــــل بعـــــــــــضی ها.. وقتــــــــی مینــویســـــــــــــــم↡↡↡ ☜ نفسمـــــــــــــــــــــــــــــی یعنــــــــــــــــی زنــدگـــــی بــدون تــــــــــــ♥ـــــــــــــو ☜ طعـــــم مـــرگـــــ میـــدهـــد
/ 0 نظر / 26 بازدید

اگر از عشق مینویسم

من اگرگاهی عاشــــــــــــقانه مینویسم، نه عاشــــــــــــقم! نه شکــــــــــــست خورده... فقط مینویســــــــــــم تا عــــــــــــشق, یاد قلــــــــــــبم بماند..! در این غوغای خیاــــــــــــنتها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید